Stratema_banner_small_1920x500px_barcode

Personuppgiftspolicy

1. INTRODUKTION

Stratema förpliktar sig till att respektera din integritet och behandla dina personuppgifter på ett säkert och användarvänligt sätt, i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Stratema behandlar uppgifter som kan användas till att direkt eller indirekt identifiera en fysisk person (”Personuppgifter”) genom användning av hemsidan, kundförhållanden och marknadsföring: Vilka personuppgifter och särskilda kategorier av personuppgifter vi samlar in från dig och om dig, hur de används, samt dina individuella rättigheter. Vi kommer endast att behandla personuppgifter i tråd med gällande dataskyddslagstiftning.
  
2. DEFINITIONER SOM KOMMER ATT HJÄLPA DIG ATT FÖRSTÅ DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY

Begrepp

Förklaring

 

Uppgifter

Personuppgifter och (när det är relevant) särskilda kategorier av personuppgifter.

Personuppgifter

Uppgifter kopplat till en identifierad eller identifierbar fysisk person: en identifierbar person är en som antingen kan identifieras direkt från uppgifter eller indirekt identifieras, t.ex. om denna uppgiften kan sammankopplas med annan information.

Den registrerade

 

En identifierad eller identifierbar fysisk person som uppgifterna handlar om.

Behandling

Varje hantering av personuppgifter, inklusive (men inte begränsat till) insamling, lagring, organisering, utlämning, användning och radering av uppgifter.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som avslöjar ras eller etnisk härkomst, politiska meningar, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap; uppgifter om hälsa eller sexliv och sexuell orientering och; genetiska eller biometriska data.

GDPR

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
3. HUR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Syfte med behandlingen

Typer av personuppgifter

Hur har personuppgifterna hämtats in?

Inledande analys av verksamheter

Namn, anställningsförhållanden, fullmaktsförhållanden, titel, arbetsuppgifter, telefonnummer och/eller e-postadresser.

Offentliga register, officiella dokument, årsrapporter, företags hemsidor och öppna informationskällor.

Erbjuda nyhetsbrev

Namn, anställningsförhållande, telefonnummer och/eller e-postadress.

Stratemas hemsida.

Rådgivning och andra konsulenttjänster

Namn, anställningsförhållanden, fullmaktsförhållanden, titel, arbetsuppgifter, telefonnummer och/eller e-postadress.

Ordinär korrespondens och kontakt, som ett led i våra kundförhållanden.

Anpassning av webbläsarinställningar

Geografisk placering och IP-adress.

Cookies på hemsida.

Rekrytering

Dina personuppgifter och kontaktinformation – namn, företag, telefonnummer, e-postadress och andra upplysningar som framkommer av din ansökan och CV.

Jobbansökningar.Vi behandlar inte särskilda kategorier av personuppgifter.
 
Vi använder oss för ögonblicket inte av några system för automatiserat beslutsfattande (elektroniska system som använder personuppgifter till att fatta beslut utan mänsklig inblandning).
 
4. HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Personuppgifter ska inte lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet eller de syften som motiverar behandlingen. När vi konstaterar att det inte längre är behov för, eller krav om att lagra personuppgifter, kommer vi inte längre att behandla uppgifterna och de raderas i tråd med vår personuppgiftspolicy och gällande lagstiftning. Om du önskar motta mer information om vår databehandlingspraxis, kan vi nås via kontaktupplysningarna som anges under punkt 9 i denna personuppgiftspolicy.
 
5. HVILKET RÄTTSLIG GRUND HAR VI FÖR VÅR BEHANDLING?

Inledande analys av verksamheter

Behandling är nödvändig för Stratemas berättigade intressen, jämför med GDPR artikel 6.1 (f). De aktuella intressena är att finna nya affärsprojekt, få nya kunder och vidareutveckla vår kommersiella verksamhet. Enligt vår uppfattning representerar detta inte någon risk för dina rättigheter och friheter. Vi har gjort individuella bedömningar av behandlingen i relation till de olika syftena.
 
Rådgivning och andra konsulenttjänster

Under detta syftet är det två underliggande syften:

• Strategisk rådgivning om verksamhetsutveckling och förberedelse av presentationer. 
• Bistå med värderingar, råd och procedurer för överföring av verksamheter och sammanslagningar (M&A)

Behandling är nödvändig för Stratemas berättigade intressen, jämför med GDPR artikel 6.1 (f). De legitima intressena innebär att driva konsulentverksamhet och behandla uppgifter som är nödvändiga för att kunna uppfylla ett kontrakt som kunden är part i. Detta möjliggör vår affärsmodell. Vi anser att detta är i kundens intresse, då det maximerar kundens förtjänst och synergieffekter.
 
Enligt vår uppfattning representerar detta inte någon risk för dina rättigheter och friheter. Vi har gjort individuella bedömningar av behandlingen i relation till de olika syftena.

Erbjuda nyhetsbrev

GDPR artikel 6.1 (a); dvs. att den registrerade har givit samtycke till behandlingen av sina personuppgifter till ett eller flera specifika syften.
 
Cookies

Vänligen se punkt 8 i denna personuppgiftspolicy.
 
Rekrytering

Behandling är nödvändig för Stratemas berättigade intressen, jämför med GDPR artikel 6.1 (f). Det relevanta intresset är att få ett korrekt faktagrundlag för att kunna ta beslut och anställa de bäst ägnade medarbetarna.
 
6. VEM ÄR MOTTAGARE (ELLER KATEGORIER AV MOTTAGARE) AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter sändes till eller tillgängliggörs för följande mottagare:


Mottagare eller kategorier av mottagare

Lokalisering

Microsoft Azure

Irland, Finland, Holland eller Österrike

Office365

Irland, Finland, Holland eller Österrike

Sharepoint

Irland, Finland, Holland eller Österrike

OneDrive

Irland, Finland, Holland eller Österrike
I alla dessa tillfällen har vi ändamålsenliga kontrakts- och säkerhetsåtgärder för att säkra att personuppgifter är skyddade. Ta kontakt om du önskar mer information, se punkt 9 nedanför.
 
7. DINA RÄTTIGHETER I FÖRBINDELSE MED VÅR BEHANDLING

Du har rättigheter i förbindelse med behandling av personuppgifter om dig. Dessa rättigheter uppsummeras i bilaga 1 till denna personuppgiftspolicy. Du kan närsomhelst utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via kontaktupplysningarna som anges under punkt 9 nedanför.

8. COOKIES

Vi använder cookies/informationskapslar på vår hemsida. Informationskapslar är små filer som ber om tillåtelse om att bli placerad på datamaskinens hårddisk. När du samtycker till detta, lägges filen till.
 
Informationskapslarna är i detta sammanhanget små textfiler som har lagrats på din datamaskin så att vi kan ge dig bästa möjliga besök på vår hemsida. Du kan radera eller blockera informationskapslar, men det kan ha som följd att specifika delar av hemsidan inte kommer att fungera som de skall. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, förutsätter vi att du önskar att motta informationskapslar från denna hemsidan.
 
Vi behandlar personuppgifter på grundlag av samtycke som krävs enligt från svensk lag om elektronisk kommunikation kapittel 6 § 18.

9. KONTAKTA OSS

Stratema är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som vi gör. Har du frågor angående denna personuppgiftspolicy, databehandling eller önskar att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss på dave@stratema.se eller +46 72 157 57 00

Om du menar att dina rättigheter har blivit kränkta av Stratema, vänligen ge oss besked. Du har också rätt till att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet enligt dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet i Sverige: Datainspektionen. Vi sätter dock pris på att få möjlighet till att hantera dina bekymringar innan du kontaktar tillsynsmyndigheten. Vi ber dig därför om att kontakta oss först.
  
Senast uppdaterad 17 september 2018


Bilaga 1

Rättigheterna som omtalas under punkt 7 i personuppgiftspolicyn skall tolkas i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och är:

1. Rätt till information och rätt till tillgång
 
Du har rätt till att motta bekräftelse på om upplysningar om dig blir behandlat av oss, samt annan information kopplat till användningen av upplysningarna och kopiorna av denna informationen. Du har också rätt till att be om tillgång till data vi behandlar.
 
2. Rätt till att kräva radering

Du har rätt till att be oss om att radera alla dina personuppgifter. 
Vi kommer omedelbart att uppfylla dina krav, om inte ett undantag från radering blir tillämpligt, till exempel om uppgifterna är nödvändiga för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt krav.
 
3. Rätt till att protestera

Du har rätt till att protestera mot vår behandling av personuppgifter om dig. Du kan åberopa denna rättighet när vi behandlar personuppgifter som baseras på våra berättigade intressen. Om du ber oss om att avsluta behandlingen av personuppgifter kommer vi att göra detta, med undantag från tillfällen där vi kan hänvisa till tillräckliga skäl till varför behandlingen ska fortsätta i enlighet med dataskyddsförordningen, eller om uppgifterna är nödvändiga för att upprätta, utöva eller försvara ett rättsligt krav.

4. Rätt till korrigering
 
Du har rätt till att be Stratema om att korrigera felaktiga personuppgifter om dig.
 
5. Rätt till begränsning

Du har rätt till att be om att vi begränsar behandlingen av personuppgifter om dig. 
När du åberopar dig din rätt till begränsning kommer vi fortfarande att behålla informationen, men kommer inte att behandla den vidare. Vi kommer dock att behandla informationen om syftet med behandlingen är att säkra, verkställa eller försvara ett rättsligt krav.

6. Rätt till att återkalla samtycket

Du har närsomhelst rätt till att återkalla ditt samtycke. För att göra detta kontaktar du Stratema via kontaktupplysningarna som anges under punkt 9 i personuppgiftspolicyn.

7. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt till att motta kopior av relevanta personuppgifter som du avgivit, i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Du har också rätt till att be om att denna informationen ska sändas direkt till en annan behandlingsansvarig när detta är tekniskt möjligt. 
 
     
Skriv ut